۱-نساجی سنتی
۲-پوشاک سنتی
۳-رودوزی های سنتی
۴-چاپ های سنتی
۵-بافته ها و زیراندازها
۶-سفال ،سرامیک،کاشی سنتی
۷-صنایع دستی مستظرفه
۸-صنایع دستی چرمی
۹- صنایع دستی چوبی
۱۰- صنایع دستی فلزی
۱۱- صنایع دستی سنگی
۱۲- صنایع دستی دریایی
۱۳-هنرهای دستی وابسته به معماری
۱۴-آبگینه